Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nabór- referent ds. św. wychowawczych (500+)

Utworzono dnia 12.02.2019
Czcionka:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko- referent ds. świadczeń wychowawczych propozycja zatrudnienia przedstawiona została Pani Joannie Krzywoń- zam. Rudnik.

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne ujęte w ogłoszeniu i uzyskała najlepszy wynik z rozmowy rekrutacyjnej.

 

Kierownik GOPS w Lanckoronie

Justyna Młynek- Medoń

 

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LANCKORONIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 


 

- Wymagania niezbędne (formalne):


 

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie średnie, preferowane wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów albo o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy w ośrodkach pomocy społecznej.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.


 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):


 

a) Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

b) Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

c) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

d) Znajomośc Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

e) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

f) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.


 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 

a) Udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego.

b) Przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „dobry start” wraz z wymaganymi dokumentami.

c) Weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „dobry start”.

d) Przygotowanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.

e) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego oraz odmowy świadczenia „dobry start”.

f) Wydawanie rozstrzygnięć w sprawach przyznania świadczenia „dobry start”.

g) Prowadzenie ewidencji wniosków.

h) Sporządzanie decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń.

i) Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.

j) Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

k) Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

l) Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

m) Użytkowanie podsystemu informatycznego Sygnity

n) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.


 

Warunki pracy oferowane kandydatom:


 

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, 20 godz. tygodniowo

c) Stanowisko : Referent


 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:


 

a) cv, list motywacyjny

b) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).


 

Oferty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie (osobiście lub listownie) w terminie do 25 lutego 2019 roku. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą telefoniczną. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Lanckoronie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie z siedzibą w Lanckoronie, ul. 3 Maja 11, 34-143 Lanckorona. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w celu ogłoszenia informacji o wynikach rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 53

W poprzednim tygodniu: 161

W tym miesiącu: 472

W poprzednim miesiącu: 231

Wszystkich: 19730