Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przemoc w rodzinie

Czcionka:

DEFINICJA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania. Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu.

2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą, jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i w wymiarze tej przewagi oddziałuje na osobę słabszą, po to, by zmusić ją do podporządkowania swoim życzeniom.

3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej. Jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami. Traktuje daną osobę, jak przedmiot - pozbawiony praw.

4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Szkody mogą być wymierne i nie, widoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie.

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, będziemy mówili, że ktoś stosuje przemoc wobec drugiej osoby.

Stosującego przemoc nazywa się sprawcą, a doznającego - ofiarą. Te pojęcia nie określają tego jakimi są ci ludzie, lecz wyłącznie rolę którą przyjmują w konkretnej relacji międzyludzkiej. Można być np. ofiarą w relacji z mężem a jednocześnie być sprawczynią przemocy wobec własnych dzieci.

Role - "sprawcy" i "ofiary", dokładnie pokazują kto co robi: sprawca - sprawuje przemoc, a ofiara ponosi szkody; sprawca jest w ataku, a ofiara w obronie.

 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Lanckorona

W celu zapobiegania zjawisku przemocy w naszej gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

a) realizację działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

b) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

c) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

d) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

e) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

f) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Inne instytucje pomocowe

Nazwa

Adres

Godziny przyjęć

Kontakt

 Punkt Wsparcia
i Informacji

  Lanckorona,

  ul. 3 Maja 11 (budynek GOPS)

   Poniedziałek 15.30-17.00

   Środa 8.00-10.00

   (33) 876 36 99

   (33) 876 35 91

 Punkt Konsultacyjno-  Informacyjny

(dyżur Psychologa)

 Lanckorona,

 ul. 3 Maja 11 (budynek                             GOPS)

  Czwartek 10.00-13.00

  Piątek 15:30 - 17:30

 Zapisy w Punkcie Kon.-Inf. lub  w GOPS w godzinach pracy

  (33) 876 34 38

  (33) 876 36 99

  (33) 876 35 91

 Grupa Wsparcia  Kobiet

 Lanckorona,

 ul. 3 Maja 11 (budynek                             GOPS)

 Spotkania co drugą sobotę od godziny 15.00.

  (33) 876 34 38

 Komisariat Policji w  Kalwarii  Zebrzydowskiej

 Kalwaria Zebrzydowska,

 ul. Targowa 1

 Całodobowo

Kontakt z Dzielnicowym po telefonicznym ustaleniu terminu lub w Policyjnym Punkcie Obsługi Interesanta w Lanckoronie w każdą środę w godz. od 14.00 do 17.00 oraz ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 11.00 do 14.00.

  (33) 876 66 07

FENIKS

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

 Radocza,

 ul. Dworska 9

 Poniedziałek – piątek w godz.    8.00-22.00

  (33) 873 10 01

 Darmowa Pomoc  Prawna

 Kalwaria Zebrzydowska,

 al. Jana Pawła II 7

 Poniedziałek 8.00-16.00

 Wtorek 10.00-18.00

 Środa 8.00-12.00 i 14.00-18.00

 Czwartek 10.00-18.00

 Piątek 8.00-16.00

    ---------

 

Telefony Zaufania

NIEBIESKA LINIA: 0 801 12 00 02

Telefon Zaufania dla ofiar przemocy: 0 801 109 801

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon Zaufania „Powstrzymać przemoc” Kraków: (12) 615 22 22

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny