Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

KATALOG ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Czcionka:

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA

Zasiłek stały
Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego (701 zł- dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł, minimalna- 30 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień z prawem do:
•    renty socjalnej
•    świadczenia pielęgnacyjnego
•    specjalistycznego zasiłku opiekuńczego
•    dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
•    zasiłku dla opiekuna

a także w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł- dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie), w szczególności ze względu na:

•   długotrwałą chorobę,
•   niepełnosprawność,
•   bezrobocie,
•  możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) a dochodem  (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) i  nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej – przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana jest przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.
W 2021 roku pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi
28,00 zł, a specjalistycznych w zależności od zgłoszonych ofert wykonawców . Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna, uzależniona od wysokości posiadanego przez wnioskodawcę dochodu.

 

W katalogu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS znajdują się następujące usługi:
-
opieka higieniczno - sanitarna
- pomoc gospodarcza,
-
komunikacja ze środowiskiem,
-
współpraca

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Celem usług jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić oraz przez pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.
rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych:
•    »osobom zamieszkałym na terenie Gminy Lanckorona ;
•    »osobom bezdomnym, które przebywają na terenie Gminy Lanckorona ;
•   »osobom ubezwłasnowolnionym, których opiekun prawny zamieszkuje na terenie Gminy Lanckorona
Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019,  poz. 1373 ze zm.).

Decyzje wydaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, który stwierdza, iż wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi uprawniające do otrzymania takiego potwierdzenia.

Wnioskodawca musi posiadać obywatelstwo polskie, zamieszkuje  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. oraz sytuacja majątkowa nie pozostaje w dysproporcji do udokumentowanej wysokości dochodu.

Prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przysługuje przez okres 90 dni, o ile w tym okresie wnioskodawca nie zostanie objęty ubezpieczeniem  zdrowotnym z innego źródła.


Sprawianie pogrzebu
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. GOPS w Lanckoronie sprawia pogrzeby osób zmarłych na terenie gminy, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje.

 

Domy pomocy społecznej
Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki  z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Pracownik socjalny bada i ocenia sytuację bytową, rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, kompletuje wymaganą dokumentację, a następnie kierownika wydaje decyzja administracyjna w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej lub odmowy skierowania oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
Osoba ubiegająca się o miejsce w domu pomocy społecznej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - opiekun prawny, w przypadku dzieci - rodzice lub opiekun prawny) składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej. Następnie, jeśli w domu pomocy społecznej jest wolne miejsce, starosta powiatu na terenie którego znajduje się ten dom (lub w jego imieniu dyrektor PCPR) wydaje decyzję o umieszczeniu osoby zainteresowanej w tym domu. Jeśli nie ma wolnego miejsca - osoba ubiegająca się o nie zostaje wpisana na listę osób oczekujących na miejsce a decyzja o umieszczeniu zostanie wydana po uzyskaniu wolnego miejsca.

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osób ubezwłasnowolnionych:
•    postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
•    postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
•  postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej


Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są  w kolejności:
1.    mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2.    małżonek , zstępni przed wstępnymi,
3.    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad:
•    mieszkaniec domu nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
•   małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego - jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej W przypadku kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
•    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.


Środowiskowy Dom Samopomocy.
Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się w ośrodku pomocy społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o  stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Korzystanie z usług w ŚDS jest nieodpłatne.


Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo
do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

    Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni oraz ogrzewalni. 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny